Bluetooth Headset BH 108 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-108

9220722/1

8

2

7

1

4

3

5

6

9

background image

SVENSKA

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH
BESTÄMMELSER

Härmed intygar NOKIA CORPORATION
att denna BH-108-produkt står
i överensstämmelse med de väsentliga
krav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Det finns en kopia av deklarationen
om överensstämmelse på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People och
Nokia Original Accessories-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är
ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.
Andra produkt- och företagsnamn som det
hänvisats till kan vara varukännetecken eller
näringskännetecken som tillhör sina
respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution
eller lagring av delar av eller hela innehållet
i detta dokument i vilken som helst form,

utan föregående skriftlig tillåtelse från
Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt
sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten
att göra ändringar och förbättringar i de
produkter som beskrivs i detta dokument
utan föregående meddelande.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Med undantag av vad som följer av
tillämplig lag skall varken nokia eller dess
licensgivare under några omständigheter
vara ansvarigt för förlust av information
eller inkomst eller särskild, tillfällig,
följdskada, eller indirekt skada, oavsett
orsaken till förlusten eller skadan.
Innehållet i detta dokument gäller
i befintligt skick. Förutom vad som stadgas
i tillämplig lagstiftning, ges inga garantier
av något slag, varken uttryckliga eller
underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier avseende
produktens allmänna lämplighet och/eller
lämplighet för ett särskilt ändamål, vad
gäller riktighet, tillförlitlighet eller
innehållet i detta dokument. Nokia
förbehåller sig rätten att ändra detta

background image

SVENSKA

dokument eller återkalla det utan
föregående meddelande.
Olika produkters tillgänglighet kan variera
efter region. Kontakta din Nokia-
återförsäljare för mer information.

Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller
programvara som omfattas av exportlagar
och regelverk i USA och andra länder.
Spridning i strid mot lag är förbjuden.