Bluetooth Headset BH 108 Hjelp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-108

9220722/1

8

2

7

1

4

3

5

6

9

background image

NORSK

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer at produktet
BH-108 er i samsvar med krav og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
En kopi av samsvarserklæringen er
tilgjengelig på http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia
Original Accessories-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker for Nokia
Corporation. Nokia tune er et varemerke
(lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.
Andre produkt- eller firmanavn som nevnes
her, kan være varemerker eller produktnavn
for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller
lagring av deler av eller hele innholdet
i dette dokumentet i enhver form, uten
på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse
fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt
målsetting om kontinuerlig utvikling.
Vi forbeholder oss derfor retten til uten

varsel å endre og forbedre alle produktene
som er omtalt i dette dokumentet.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere
skal under noen omstendigheter, og uansett
årsak være ansvarlige for verken direkte,
eller indirekte tap av data, eller tapte
inntekter, eller hvilket som helst annet tap,
herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende,
konsekvens- eller indirekte tap, så langt
dette tillates av gjeldende lovgivning.
Innholdet i dette dokumentet leveres
“som det er”. Unntatt som påkrevet etter
gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag,
verken eksplisitt eller implisitt, inkludert,
men ikke begrenset til, de implisitte
garantiene for salgbarhet, egnethet for
bestemte formål, hva angår nøyaktigheten,
påliteligheten eller innholdet i dette
dokumentet. Nokia forbeholder seg retten
til å revidere dette dokumentet eller trekke
det tilbake, når som helst og uten varsel.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan
variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler. Denne enheten
kan inneholde varer, teknologi eller

background image

NORSK

programvare som er underlagt eksportlover
og -forskrifter fra USA og andre land. Det er
ulovlig å fravike slik lovgivning.