Bluetooth Headset BH 108 Help

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-108

9220721/1

8

2

7

1

4

3

5

6

9

background image

NEDERLANDS

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat
het product BH-108 in overeenstemming
is met de essentiële vereisten en andere
relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Een exemplaar van de
conformiteitsverklaring kunt u vinden op de
volgende website: http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het
Nokia Original Accessories-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Nokia Corporation.
Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia
Corporation. Namen van andere producten
en bedrijven kunnen handelsmerken of
handelsnamen van de respectievelijke
eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of
opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud
van dit document in enige vorm zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat

gericht is op voortdurende ontwikkeling.
Nokia behoudt zich het recht voor zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigingen
en verbeteringen aan te brengen in de
producten die in dit document worden
beschreven.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Voor zover maximaal toegestaan op grond
van het toepasselijke recht, zal Nokia of een
van haar licentiehouders onder geen
omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig
verlies van gegevens of inkomsten of voor
enige bijzondere, incidentele of indirecte
schade of gevolgschade van welke oorzaak
dan ook.
De inhoud van dit document wordt zonder
enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij
vereist krachtens het toepasselijke recht,
wordt geen enkele garantie gegeven
betreffende de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of inhoud van dit
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij
impliciet, daaronder mede begrepen maar
niet beperkt tot impliciete garanties
betreffende de verkoopbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel.

background image

NEDERLANDS

Nokia behoudt zich te allen tijde het recht
voor zonder voorafgaande kennisgeving dit
document te wijzigen of te herroepen.
De beschikbaarheid van bepaalde producten
kan per regio verschillen. Neem contact
op met uw Nokia-dealer voor details.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen,
technologie of software die onderhevig zijn
aan wet- en regelgeving betreffende export
van de VS en andere landen. Ontwijking in
strijd met de wetgeving is verboden.