Bluetooth Headset BH 108 Hjálp

background image

Nokia BH-108 Bluetooth höfuðtól

9220722/1

8

2

7

1

4

3

5

6

9

background image

ÍSLENSKA

YFIRLÝSING UM SAMKVÆMNI

Hér með lýsir NOKIA CORPORATION því
yfir að varan BH-108 er í samræmi við
grunnkröfur og aðrar kröfur sem gerðar eru
í tilskipun 1999/5/EB. Eintak af yfirlýsingu
um samkvæmni er að finna á slóðinni
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Allur réttur áskilinn.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia
Original Accessories eru vörumerki eða skráð
vörumerki Nokia Corporation. Nokia tune
er tónmerki Nokia Corporation. Önnur
vöruheiti eða heiti fyrirtækja sem nefnd
eru hér geta verið vörumerki eða vöruheiti
viðkomandi eigenda.

Hvers konar afritun, yfirfærsla, dreifing eða
varðveisla á hluta skjals þessa eða skjalinu
öllu er óheimil nema að fyrirfram fengnu
skriflegu samþykki Nokia. Nokia framfylgir
stefnu sem felur í sér stöðuga þróun. Nokia
áskilur sér rétt til að gera breytingar og
úrbætur á hvers konar vöru sem getið er í
þessu skjali án undangenginnar tilkynningar.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Að því marki sem viðeigandi lög leyfa ber
Nokia eða einhverjir af leyfisveitendum þess,
undir engum kringumstæðum, ábyrgð á tapi
gagna eða tekjutapi og ekki á beinu eða
óbeinu tjóni, þar á meðal útlögðum kostnaði,
tekjutapi eða missi ágóða, af hvaða orsökum
sem tjón kann að vera.
Inntak þessa skjals er afhent „eins og það
kemur fyrir“. Umfram það, er lög áskilja, er
engin ábyrgð veitt, hvorki berum orðum né
undirskilin, á nákvæmni, áreiðanleika eða
inntaki þessa skjals. Á það meðal annars, en
ekki eingöngu, við um söluhæfni eða ábyrgð
á að varan henti tiltekinni notkun. Nokia
áskilur sér rétt til að endurskoða skjalið
eða draga það til baka hvenær sem er án
undangenginnar tilkynningar.
Birgðir á tilteknum vörum geta verið
breytilegar eftir svæðum. Nánari upplýsingar
fást hjá söluaðilum Nokia á hverjum stað.
Tæki þetta kann að innihalda vörur, tækni
eða hugbúnað sem lýtur útflutningslögum
og reglugerðum í Bandaríkjunum og öðrum
löndum. Breytingar á flutningsleiðum sem
ekki samræmast lögum eru óheimilar.

background image

ÍSLENSKA