Bluetooth Headset BH 108 - התאמה וחיבור של הדיבורית

background image

.םאות ןקתהל התוא רבחלו

תירובידה תא םיאתהל ךתורשפאב

רבחל ךא ,רתויה לכל םינקתה הנומשל

.םעפ לכב דבלב דחא ןקתהל התוא

ןכו לעפומ דיינה ןקתההש אדו .1

.היובכ תירובידהש

המאתוה אל ןיידע תירובידה םא .2

תירובידה .התוא לעפה ,ןקתהל

תירונו המאתה בצמל תרבוע

background image

תירבע

בהבהל הליחתמ הקוריה ןווחמה

.תוריהמב

המאתוה אל ןיידע תירובידה םא

היובכ תירובידה יכ אדו ,ןקתהל

שקמה לע תכשוממ הציחל ץחלו

תוינש 5-כ ךשמב יתילכת-ברה

הקוריה ןווחמה תירונ רשא דע

.תוריהמב בהבהל הליחתמ

תא לעפהתוקד שולשכ ךות .3

התוא רדגהו ןקתהב הנוכתה

,םיטרפ תלבקל ינקתה שפחל

לש שמתשמל ךירדמב ןייע

.דיינה ןקתהה

תמישר ךותמ תירובידה תא רחב .4

.ואצמנש םינקתהה

ידכ 0000 המסיסה תא ןזה .5

תירובידה תא רבחלו םיאתהל

םינקתהב .ךתושרבש ןקתהל

ךילע היהי אלש ןכתיי ,םימיוסמ

דרפנ ןפואב רוביחה תא עצבל

.המאתהה רחאל

ןקתהל תרבוחמ תירובידה רשאכ

ןווחמה תירונ ,שומישל הנכומו ךלש

.קוריב תויטיאב תבהבהמ

ינדי ןפואב תירובידה תא רבחל ידכ

,הנורחאל שומישב היהש ןקתהל

שקמה לע תכשוממ הציחל ץחל

וא תוינש 2-כ ךשמב יתילכת-ברה

טירפת ךרד תורבחתהה תא עצב

.ןקתהב Bluetooth-ה

רידגהל ךתורשפאב היהיש ןכתיי

רבחתת תירובידהש ךכ ןקתהה תא

תלעפהל .יטמוטוא ןפואב וילא

תא הנש ,Nokia ןקתהב וז הנוכת

טירפתב םאתומה ןקתהה תורדגה

Bluetooth-ה

background image

תירבע