Bluetooth Headset BH 108 - הפעלה או כיבוי

background image

יוביכ וא הלעפה

תוינש יתשכ ךשמב ץחל ,הלעפה ךרוצל

תירובידה .יתילכת-ברה שקמה לע

הקוריה ןווחמה תירונו תפצפצמ

רבחתהל הסנמ תירובידה .תגצומ

רשאכ .שומישב היהש ןורחאה ןקתהל

הנכומו ןקתהל תרבוחמ תירובידה

תבהבהמ ןווחמה תירונ ,שומישל

אל תירובידה םא .קוריב תויטיאב

בצמל תרבוע איה ,ןקתהל המאתוה

.יטמוטוא ןפואב המאתה

שקמה לע ץחל ,יוביכ ךרוצל

.תוינש 5-כ ךשמב יתילכת-ברה

ןווחמה תירונו תפצפצמ תירובידה

.רצק ןמז קרפל תגצומ המודאה

ןקתהל תרבוחמ הניא תירובידה םא

ןפואב תיבכנ איה ,תוקד 30-כ ךות

.יטמוטוא

תירובידה לש רוביחו המאתה

םיאתהל ךילע ,תירובידב שומישה ינפל