Bluetooth Headset BH 108 - שיחות

background image

תוחיש

דיינה ןקתהב שמתשה ,החיש עוציבל

תירובידה רשאכ ליגרה ןפואב ךלש

.וילא תרבוחמ

וילאש ןורחאה רפסמה לש שדחמ גויחל

ךמות ךלש דיינה ןקתהה םא( תרשקתה

םיימעפ ץחל ,)תירובידה םע וז הנוכתב

אל רשאכ יתילכת-ברה שקמה לע

.החיש תעצבתמ

דיינה ןקתהה םא( ילוק גויח תלעפהל

,)תירובידה םע וז הנוכתב ךמות ךלש

לע ץחל ,החיש תעצבתמ אל רשאכ

.תוינש 2-כ ךשמב יתילכת-ברה שקמה

שמתשמל ךירדמב ראותמש יפכ ךשמה

.דיינה ןקתהה לש

,החיש םייסל וא החישל תונעל ידכ

תייחדל .יתילכת-ברה שקמה לע ץחל

.םיימעפ הז שקמ לע ץחל ,החיש

שמתשה ,לוקה תמצוע תא ןנווכל ידכ

.רבוחמה ןקתהב לוקה תמצוע ידקפב

ןקתה לא תירובידהמ החיש תרבעהל

יתילכת-ברה שקמה לע ץחל ,םאות

תא הבכ וא תוינש יתשכ ךשמב

,תירובידל החישה תרזחהל .תירובידה

ךשמב יתילכת-ברה שקמה לע ץחל

.תירובידה תא לעפה וא תוינש יתשכ

background image

תירבע