Bluetooth Headset BH 108 - ניקוי הגדרות או איפוס

background image

סופיא וא תורדגה יוקינ

תורדגהה לכ תא תוקנל ידכ

תירובידה תא הבכ ,תירובידהמ

שקמה לע תכשוממ הציחל ץחלו

.תוינש 8-כ ךשמל יתילכת-ברה

תוירונו םיימעפ תפצפצמ תירובידה

תובהבהמ הקוריהו המודאה ןווחמה

,תורדגהה יוקינ רחאל .ןיגוריסל

.המאתה בצמל תסנכנ תירובידה

הקיספמ איה םא תירובידה סופיאל

תא רבח ,הנועט איהש ףא ,דקפתל

תכשוממ הציחל תעב ןעטמל תירובידה

.יתילכת-ברה שקמה לע