עזרה Bluetooth Headset BH 108

background image

Bluetooth BH-108 תירוביד

Nokia לש

8

2

7

1

4

3

5

6

9

9220722/1

background image

תירבע

תומיאת תרהצה

םאות BH-108 רצומה יכ תאזב הריהצמ

םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה תושירדל

לש קתוע אוצמל ןתינ 1999/5/EC היחנהב

תבותכב תומיאתה תרהצה

http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/

.תורומש תויוכזה לכ .

©

2010 Nokia

םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ םינמיס םהלמסו

לש ילוק ןמיס אוה Nokia tune לש םימושר

לש םירחא תומש .Nokia Corporation

םייושע ,ןלהל םירכזומה תורבח לשו םירצומ

םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל

.םהל םיסחוימה םילעבה לש

קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

הרוצ לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ

שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש

תוינידמ יפל תלעופ Nokia .םירוסא ,Nokia-מ

תוכזה תא תרמוש Nokia .דימתמ חותיפ לש

ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל

.תמדקומ העדוה אלל הז

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.

קוחה יפל תרתומה תיברמה הדימל םאתהב

תונוישירה יקינעממ דחא לכ וא Nokia ,לחה

תוירחאב הרקמ םושב ואשי אל המעטמ

םיקזנלו ,הסנכה וא םינותנ לש והשלכ ןדבואל

םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ

.יהשלכ הביסמ ומרגייש

.)as is( "אוהש יפכ" ןתינ הז ךמסמ ןכות

,לחה קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ

תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל

תעמתשמ תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא

,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו תוריחסל

.הז ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל

ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש Nokia

אלל תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ

.שארמ העדוה

היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

הנפ ,םיטרפל .רוזאל רוזאמ תונתשהל

ליכהל יושע הז ןקתה .Nokia קוושמל

יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח

.תורחא תונידמו ב"הרא לש תונקתלו אוציי

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ

background image

תירבע