Bluetooth Headset BH 108 ohje

background image

Nokia Bluetooth HF BH-108

9220722/1

8

2

7

1

4

3

5

6

9

background image

SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä BH-108-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja direktiivin
muiden soveltuvien säännösten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia
Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n
äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen
kokonaan tai osittain missä tahansa
muodossa on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia
kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää
siksi oikeuden tehdä muutoksia ja

parannuksia mihin tahansa tässä
asiakirjassa mainittuun tuotteeseen
ilman ennakkoilmoitusta.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta
johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät
vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista,
epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena
kuin se on. Sen virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai
johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta
mitään nimenomaista tai konkludenttista
takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen
oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa
sen jakelusta milloin tahansa ilman
etukäteisilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella
alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden
myyjältä. Tämä laite saattaa sisältää
hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin
sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden

background image

SUOMI

vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee
noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.