Bluetooth Headset BH 108 hjælp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-108

9220722/1

8

2

7

1

4

3

5

6

9

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved,
at udstyret BH-108 overholder de
væsentligste krav og øvrige relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi
af Overensstemmelseserklæringen findes
på adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet
Nokia Original Accessories er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
Nokia Corporation. Nokia tune er et
lydmærke tilhørende Nokia Corporation.
Andre produkt- og firmanavne, som er
nævnt heri, kan være varemærker eller
forretningskendetegn tilhørende deres
respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering,
overførsel, distribution eller lagring af
indholdet af dette dokument eller nogen del
af det uden forudgående skriftlig tilladelse
fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine
produkter. Nokia forbeholder sig ret til at

ændre og forbedre de produkter, der er
beskrevet i dette dokument, uden
forudgående varsel.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
I videst muligt omfang tilladt efter gældende
lovgivning er hverken Nokia eller nogen af
Nokias licensgivere under ingen
omstændigheder ansvarlige for tab af data
eller omsætning eller nogen form for
særlige, hændelige, adækvate eller indirekte
skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
”som de er og forefindes”. Medmindre det
er krævet af gældende lovgivning, stilles der
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige
eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, stiltiende garantier for
salgbarhed og egnethed til et bestemt
formål, i forbindelse med nøjagtigheden,
pålideligheden eller indholdet af dette
dokument. Nokia forbeholder sig ret til at
revidere dette dokument eller trække det
tilbage på et hvilket som helst tidspunkt
uden forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder.
Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at

background image

DANSK

få yderligere oplysninger. Denne enhed
kan indeholde produkter, teknologi
eller software, som er underlagt

eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.